Orsu Castellani 21.11.12
Jeudi, 20 Décembre 2012 14:33

Entretien avec Orsu Castellani dans le cadre de Parolle Offerte. Cette journée a été organisée par La Casa Balanina di a Lingua et avait pour thème le cycle du blé. Entretien réalisé par Josepha Geronimi et Toni Casalonga le 21 novembre 2012.


Nantu à l'aghja di Pastunatu, in piaghja d'Aregnu, una di e più maiò di Balagna, simu in cumpagnia d'Orso Castellani. (pastore, natu in 1938) Parla di u tribbiu, fattu da u sò babbu, di i carozzi, di e fere, di e manelle, di i baroni di l'aghja...

Si ramenta cume si tribbiava, si mundava u granu, s'ammansava a granella, si spullava a paglia, si spazzava incù « a ranta », cume si spartiva per terzu o per mezzu, cume si trascinava in casa, cume si purtava à macinà à u mulinu.

Dopu ci spieca e ci facci visità e ruine di u mulinu, subitu vicinu à l'aghja.

T.C

 

Informations

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.014 seconds, 1.75 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 2.37 MB
Application afterDispatch: 0.096 seconds, 3.58 MB
Application afterRender: 0.119 seconds, 3.96 MB

Utilisation de la mémoire

4231112

16 requêtes achevées

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rntnfj54d5l6omjak748scmoj2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1685231542' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rntnfj54d5l6omjak748scmoj2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rntnfj54d5l6omjak748scmoj2','1685235142','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 92)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 117
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-05-28 00:52:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-05-28 00:52:22' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='117'
 12. SELECT CONCAT( 'search=', `search`, '
  replace='
  , `replace`, '
  area='
  , `area`, '
  '
  , `params` )
    FROM jos_rereplacer
    WHERE published = 1
    AND area = 'articles'
    ORDER BY ordering, id
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 92 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT CONCAT( 'search=', `search`, '
  replace='
  , `replace`, '
  area='
  , `area`, '
  '
  , `params` )
    FROM jos_rereplacer
    WHERE published = 1
    AND area = 'component'
    ORDER BY ordering, id
 15. SELECT CONCAT( 'search=', `search`, '
  replace='
  , `replace`, '
  area='
  , `area`, '
  '
  , `params` )
    FROM jos_rereplacer
    WHERE published = 1
    AND area = 'body'
    ORDER BY ordering, id
 16. SELECT CONCAT( 'search=', `search`, '
  replace='
  , `replace`, '
  area='
  , `area`, '
  '
  , `params` )
    FROM jos_rereplacer
    WHERE published = 1
    AND area = 'everywhere'
    ORDER BY ordering, id

Fichiers de langue chargés

Diagnostique des textes non traduits

Aucun

Textes non traduits

Aucun